Adatkezelési tájékoztató

Stochrone Advisory Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.stochrone.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett vagy azokhoz kapcsolódó adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

  • Az Adatkezelő szolgáltatásai irányában történő érdeklődés vagy annak igénybevétele során kifejezetten megadott, rendelkezésre bocsátott, vagy Felhasználókról elérhető adatok (lásd I. rész)
  • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész)

I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

  1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője Stochrone Advisory Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 16. Fsz. 12
Adószám: 32281161-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-415881
Képviseli : Szemerédi András, ügyvezető igazgató
E-mail címe: stochrone@stochrone.com
Telefonszáma: +36 70 588 9901

  1. A kezelt adatok köre

a.) Kapcsolatfelvétel a Weboldal Kapcsolat űrlapján keresztül

A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt, valamint a főoldal alján található Kapcsolat űrlapon a Felhasználó kapcsolatfelvételt kezdeményezhet, mely során meg kell adnia bizonyos adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolat során a következő személyes és egyéb adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

cégnév*;
e-mail cím*;
üzenet*.

A Weboldal Kapcsolat űrlapja automatikusan rögzíti a Felhasználó üzenetének dátumát és időpontját.
A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

b.) Kapcsolatfelvétel az info@stochrone.com email címen keresztül

Felhasználónak lehetősége van kapcsolatfelvételt kezdeményezni az Adatkezelő központi email címén, az info@stochrone.com email címre küldött üzenetben, mely elérhető a Weboldal Kapcsolat menüpontja alatt is. Adatkezelő a beérkező emailekből azonosítható személyes és egyéb adatokat rögzíti és kezeli annak érdekében, hogy az érdeklődő Felhasználó számára tájékoztatást nyújtson, a Felhasználó észrevételeit az Adatkezelő szolgáltatásaival, Weboldalával, adatkezelési tevékenységével kapcsolatban rögzítse, és azokat érdemi módon kezelje és megválaszolja.   A beérkező emailek alapján például, de nem kizárólag, az alábbi adatok kezelése történhet: név, cégnév, e-mail cím, üzenet, egyéb, a Felhasználó elektronikus névjegyében elérhető cégadatok, a levélváltások üzenettartalma, Felhasználó által megküldött / csatolt dokumentumok.

c.) Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Felhasználónak lehetősége van kapcsolatfelvételt kezdeményezni Adatkezelővel a Weboldal Kapcsolat menüpontja alatt közzétett telefonszámon is. Adatkezelő csak abban az esetben valósít meg adatkezelést, amennyiben Felhasználóval az első beszélgetésen túl is folytatódik az interakció akár telefonon (pld. visszahívás) akár emailben (pld. további információk megküldése szükséges emailben).
Amennyiben Adatkezelő adatkezelést valósít meg, Felhasználó részéről a következő személyes és egyéb adatok megadása szükséges:

név
cégnév
közvetlen email cím
közvetlen telefonszám

d.) Névjegykártya

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő Felhasználók által fizikailag vagy elektronikusan átadott névjegykártya a következő adatokat tartalmazza:

teljes név;
cégnév;
közvetlen e-mail cím;
telefonszám;
mobiltelefonszám;
munkahely címe;
névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.

  1. Az adatkezelés irányelvei

   Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

   • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
   • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
   • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
   • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
   • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
   • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
   • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
  2. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

  • Kapcsolatfelvétel során (2.a.-c.):Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és az azokkal kapcsolatos információk nyújtásának biztosítása a Felhasználó kérésére, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, Felhasználók részére üzleti tartalmak, hírlevelek küldése, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
  • Névjegykártya (2.d.):az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése, üzleti tartalom és Hírlevél küldése a névjegykártyán szereplő e-mail címre.

Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt az alábbiak szerint kezeli:

  • Kapcsolatfelvétel esetében (2.a.-c.):Adatkezelő mindaddig kezeli Felhasználó adatait, amíg Felhasználó nem kéri Adatkezelő jelen Tájékoztatóban meghatározott célból történő adatkezelésének teljes vagy adatainak részleges körére vonatkozó megszüntetését, adatainak vagy bizonyos adatainak törlését.
  • Névjegykártya esetén (2.d.): az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg a Felhasználó nem kéri személyes adatai törlését vagy nem tiltakozik adatai direkt marketing célú felhasználása ellen.

Amennyiben a Felhasználó által megadott, a jelen pontban meghatározott célokból kezelt adatokat az Adatkezelő direkt marketing célból felhasználja jogos érdeke alapján, a Felhasználónak minden esetben lehetősége van tiltakozni adatainak direkt marketing célú felhasználása ellen és ebben az esetben az Adatkezelő a direkt marketing célú felhasználást megszünteti.

Az adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére – ide nem értve a szerződéskötés tényéből keletkező, a hatályos jogszabályok szerint kötelezően kezelendő és megőrzendő adatokat – haladéktalanul törlésre kerülnek.

  1. Az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó és / vagy Adatkezelő által bármely módon és csatornán történő kapcsolatfelvétellel és kapcsolattartással – beleértve az üzleti névjegykártyák fizikai és elektronikus úton történő átadását – összefüggő adatkezelések jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

  • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdekefűződik ahhoz, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból a Felhasználóval a kapcsolatot felvegye, vele kapcsolatot tartson, valamint a részére az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, friss hírekről, trendekről, szakmai eseményekről, publikációkról és szakmai rendezvényekről tájékoztatást küldjön elektronikus hírlevél formájában;
  • Az adatkezelés céljaaz az Érintettel történő kapcsoltfelvétel és kapcsolattartás, valamint az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás, Hírlevél küldése;
  • Adatkezelő kizárólag olyan adatokat használ fel céljai elérése érdekében, amelyek Felhasználóról elérhetőek vagy azokat a Felhasználó tette elérhetővé Adatkezelő számára;
  • Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a Felhasználó munkavégzéséhez, szakmai életéhez kapcsolódik, a Felhasználó magánszférájához kapcsolódó adatokat az Adatkezelő nem gyűjt, nem tárol, és nem használ fel;
  • Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés.Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Szabályzatban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy az adatkezelések  a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthetők és így megfelelnek a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • Adatkezelő kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott cél érdekében használhatja fel az Adatbázisban szereplő adatokat;
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja az Érintetteknek, hogy tiltakozzanak személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott további jogok gyakorlása ellen.

A Felhasználók kizárólag saját adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját adataikat adják meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az adatszolgáltató személy, azaz a Felhasználó felel. Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ezzel összefüggésben mindennemű felelősség az e-mail címet regisztráló Felhasználót terheli. Adatkezelő kizárólag 18 éven felüli személyek adatát kezeli, és számukra nyújtja szolgáltatásait.

  1. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi célból eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

  • A Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
  • Weboldal látogatási szokások elemzése: Google Analytics – Google LLC (“Google”); székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

  1. A Felhasználó jogai

a.) Hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára az adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

  • az adatkezelés célja(i);
  • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
  • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
  • az adatkezelés tervezett időtartama;
  • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
  • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
  • az adatok forrása;
  • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
  • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

b.) Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

c.) Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
  • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
  • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d.) Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

e.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

f.) Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

  • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
  • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelő intézkedései a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

  1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

  • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
  • Adatkezelő neve, elérhetősége;
  • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
  • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

  • az érintett személyes adatok köre;
  • az érintettek köre és száma;
  • az adatvédelmi incidens időpontja;
  • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
  • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon vagy egyéb online felületeken való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@stochrone.com e-mail címre, vagy Szemerédi András 6100 Kiskunfélegyháza Lónyai utca 9. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolglat@naih.hu; www.naih.hu )
  • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k (sütik)

  1. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

  • Cookie-k (sütik):a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
  • Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 120.276.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

  1. Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen egyedi azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/; adatvédelmi irányelveik: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

  1. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

Mik azok a sütik?

Ahhoz, hogy a weboldal működtetését, a használat megkönnyítését, és a látogatói szokásoknak megfelelő tartalomfejlesztést biztosítani tudjuk, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró szövegfájlok, úgynevezett sütik (cookie-k) segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat, kattintásokat, korábbi megtekintéseit). Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt a fent említett és alább részletezésre kerülő sütik és más eszközök segítségével. Ezek az adatok nem használhatók fel az Ön azonosítására, és nem is kapcsoljuk össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban és abban foglaltaknak megfelelően sütiket (cookie-kat) használ.

Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

  • Az általunk használt sütik egy része feltétlenülszükséges ahhoz, hogy a weboldal alapvető funkciói működni tudjanak, Ön  navigálni tudjon az egyes oldalak között, és esetenként meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat, úgy mint az olyan oldalakat, amelyek csak regisztrált felhasználók számára elérhetők.
  • Emellett funkcionálissütiket is használunk, melyek feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, a választott nyelvet, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatásokat. Ezek a sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét.
  • Emellett analitikai, statisztikai céllalis használunk sütiket szolgáltatóinkon keresztül, ezáltal nyomon tudjuk követni a látogatók számát, hány felhasználó milyen gyakran látogat el az oldalra. Fel tudjuk mérni, hogyan használják látogatóink az oldalt, mennyire népszerűek az egyes tartalmak, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén, szolgáltatásain. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, nem azonosítjuk egyedileg a látogatókat, és nem kapcsoljuk össze adatait más személyes adataival sem.

A sütik kezelése, a böngészők beállításai

A jelen Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a fentiekkel összhangban sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, ugyanakkor bármikor lehetősége van a sütikkel kapcsolatos böngésző-beállításainak módosítására. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az minden esetben értesítést küldjön a sütik érkezéséről, ilyenkor egyedileg döntheti el a meglátogatott weboldalak esetében, hogy engedélyezi-e a sütik használatát vagy sem.

A sütik beállításairól, korlátozásáról vagy letiltásáról böngészője beállításain keresztül rendelkezhet, mely általában böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában található. Mindegyik webes böngésző különböző, így az Ön böngészőjének beállításához kérjük, használja keresője „Segítség / Help / Support” menüit a süti-beállítások módosításainak lépéseihez.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is, valamint előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos részei a jövőben nem lesznek elérhetőek.

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállításai elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni.

Analitikai, statisztikai célú sütik kezelése

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet követő analitikai célú sütiket. Weboldalunk a Google Analytics szolgáltató sütijeit használja, a sütik kikapcsolásához egy úgynevezett letiltó böngészőbővítményt telepíthet böngészőjébe. További információkat ezzel kapcsolatban az alábbi linken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Budapest, 2023. Május

Stochrone Advisory Kft.
Adatkezel

Scroll to Top